Spørgsmål og svar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan bliver jeg medlem?
Du kan melde sig ind i mindretallet ved enten at være bruger (f.eks. skole, dagtilbud, idrætsforening eller en af de tilsluttede foreninger) eller ved direkte at blive medlem af Det Danske Mindretal e.V. Er du bruger, er du pr. automatik ligeledes medlem af Det danske Mindretal. Er du bruger, betaler du for dit respektive område (f.eks. medlemsbidrag i en sportsklub).
Du får udleveret et informationsbrev om mindretallet og et medlemskort. Medlemsskabet er gratis for enhver.
 
 

Kan jeg være dansk sydslesviger uden at være medlem af Det danske Mindretal e.V.?
Ja! "Minderheit ist, wer will." Du vil dog ikke have mulighed for at vælge og heller ingen mulighed for at blive valgt indenfor den nye forening.
 
 

Kan jeg være medlem i en sportsklub eller have mine børn i en dansk skole eller børnehave uden at være medlem af Det danske Mindretal e.V.?
Nej. I dag kan du heller ikke spille fodbold i DGF uden at være medlem af foreningen eller have dine børn i en dansk børnehave eller skole uden at være medlem af Dansk Skoleforening.
 
 

... og hvad med SdU, Skoleforeningen og SSF? Findes de så ikke mere?
Nej. Selvom det for mange lyder og i starten vil føles underlidt. Men alt det, de medlemsbårene foreninger indeholder og tilbyder vil i en regionsmodel fortsat være til stede - det vil bare være anderledes struktueret. Organisationerne eksisterer ikke for organisationernes skyld, men for de danske Sydslesvigere.
 
 

Hvad med det mangfoldige foreningslandskab? Skal dette så afskaffes?
Kultur- og idrætsforeningerne vil ligesom mindretallets institutioner fortsat være helt afgørende for det danske liv i Sydslesvig. Det er dem med deres aktører der i sidste ende udgør mindretallet. Derfor vil udelukkende den overordnede struktur blive organiseret på en mere hensigtsmæssig måde.
 
 

Fører regionsmodellen ikke til en drastisk afdemokratisering og til endnu mere afstand mellem basis og top?
Nej. Tværtimod: Modellen skal være skruet sammen på en måde, så den sikrer de demokratiske processer og fordeler ansvaret for helheden på flere skuldre. Den skal ikke skabe afstand mellem basis og top, men tværtimod åbne op for, at alt er vedkommende for alle, og at folk bliver tvunget ud af deres siloer og særinteresser. Bevidstheden for den sydslesvigske helhed styrkes, mens shopping-kulturen fortrænges. Set ud fra et solidarisk og demokratisk helhedsperspektiv ville dette give rigtig god mening for mindretallet. I mindretallet har de enkelte organisationer fungerende demokratiske strukturer. Et samlet Sydslesvig, med en repræsentativ demokratisk overbygning findes derimod ikke. Samrådsmodellen er nærmere en slags dårligt reguleret anarki, hvor lobbyister dominerer scenen, end en folkelig legitimeret beslutningsinstans. At flere forskellige interesseområder får del i og ansvar for beslutningsprocesser, der vedrører helheden, er i vores øjne et af demokratiets grundprincipper, og sikkert vil mange synes det mere spændende at være med i et helhedsperspektiv end udelukkende at hyppe deres egne kartofler.
 
 

Bliver en sådan forening ikke alt for stor og uoverskuelig?
Det bliver ikke mindre overskueligt end det er den dag i dag. Der findes andre store foreninger med flere millioner medlemmer som fungerer udmærket.   
 
 

Er regionsmodellen til fare for den pluralisme vi har i Sydslesvig?

Nej. Vi går ind for et pluralistisk Sydslesvig. Pluralisme forstået som koeksistens af forskellige interesser indenfor et eksisterende samfund. Et samfund, der på demokratisk vis er i stand til at kunne træffe beslutninger. Dette skal en ny model tilgodese. Den skal ikke være totalitaristisk centralistisk. Ud fra vores optik skal et regionsråd udelukkende tage sig af emner, der er af overordnet karakter og som kræver beslutningstagen. Alt andet, dvs. så godt som alt det de enkelte organisationer i dag tager sig af, skal så afdelinger og udvalg tage hånd om. Pluralisme forudsætter en jævn fordeling af magt, og at alle aktører er enige om visse spilleregler og derved opnår konsensus. På denne baggrund kan det drages i tvivl, hvor meget pluralisme vi har i dagens Sydslesvig. Mange forskellige foreninger er ikke ensbetydende med eksistensen af et pluralistisk samfund. 

 
 

Bliver foreningsmedlemmernes hhv. forældrenes interesser svækket?

Nej. Vi tænker på overordnede emner. Hverken i Danmarks eller i Tysklands regioner er skolernes og daginstitutionernes forældre uden indflydelse, selvom de styres af regionalråd. Hertil er der nedfældet styrelsesvedtægter, som lige netop sikrer forældre hhv. bestyrelser/samarbejdsråd handle- og beslutningsmuligheder. I vores model vil forældrenes interesser og ansvar styrkes og udvides, nemlig interessen og ansvaret for et stærkt og samlet Sydslesvig.

 
 

Vil de andre organisationer, som i dag er repræsenteret i Samrådet, få en outsiderrolle?
Det er for os vigtigt, at de andre organisationer som i dag er repræsenteret i Samrådet sikres indflydelsesmulighed. Men hvordan disse organisationer kan bindes ind i modellen er et af de indtil nu uafklarede spørgsmål. De sydslesvigske organisationer har den dag i dag ingen stemmeret i et samlet Sydslesvig. I Samrådet kan alle prøve på at gøre deres indflydelse gældende, men en ret til/mulighed for at afgive en stemme har ingen. 
 
 

Lægger regionsmodellen op til en kobling af sindelag og foreningsmedlemsskab?
Nej! Modellen står ikke i vejen for, at man uden videre kan være dansk sydslesviger uden medlemskab - ligesom dette er tilfældet i dag.
 
 

Vil Sydslesvig ikke få en meget centralistisk struktur?
Vores model skal ikke være centralistisk for centralismens skyld, men i sin struktur gerne ligne et kommunalt system. Længere er den ikke.
 
 

Hvorfor har I ikke først udviklet en færdig model for så derefter at præsentere den?
Det har vi lige netop ladet være med, fordi der findes mange ting vi ikke umiddelbart kan svare på som f.eks. alle de åbne spørgsmål og som kræver en professionel undersøgelse af muligheder og faldgruber.
 
 

Hvem kunne gennemføre en undersøgelse der fandt frem til en demokratisk bæredygtig, juridisk sikker og arbejdsteknisk overkommelig mindretalsmodel?
Der kunne nedsættes et arbejdsudvalg bestående af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening (KL), jurister, der har specialiseret sig indenfor det tyske foreningsområde, repræsentanter fra Deutscher Städtetag og fremtidsforskere.